Gujarat Federation

AHMEDABAD AHMEDABAD 204 28.3.1899
AHMEDABAD ROHIT AHMEDABAD 925 14.1.1950
ANAND CHAROTA 959A 27.6.1953
BALSINOR MAITRIYA 528 5.9.1916
BARODA REWA BARODA 13 19.6.1882
BHADRAN 1021 14.5.1959
BHAVNAGAR BHAVNAGAR 15 10.5.1882
BHUJ BHUJ 870 31.1.1946
BROACH BORACH 149 1892
BULSAR (VALSAD) 899 11.9.1948
GANDHINAGAR GANDHINAGAR 1163 28.10.1970
GODHARA GODHARA 564 10.11.1917
HIMMATNAGAR SRIRAM HIMMATNAGAR 1008 07.08.1958
JUNAGADH GIRNAR JUNAGADH 900 01.10.1948
KADOLI HARJIVAN KADOLI 1031 12.2.1960
KANTIDHARA (SHABRI) 863 03.05.1945
KARMSAD SARDAR 1316 02.02.1982
KONJALI GEAMSEVA KONJALI 850 6.12.1943
KRISHNA NAGAR 1108 30.9.1965
NAVASARI PETLAD 249 07.12.1901
PETLAD SHREEPOORNAND PETLAD 1297 17.7.1980
PORBANDER SUDAMA PORBANDER 967 07.01.1955
RAJKOT RAJKOT 199 09.03.1899
RAJPIPLA NANDOD RAJPIPLA 329 29.06.1905
SANATAN DHARM SABHA 115 27.08.1887
VAPI Theosophical Lodge VAPI 1319 01.09.1982
VASO VASO 1102 21.6.1965
VALLABH VIDYA NAGAR 1201 12.12.1973
NAVASARI JYOTI NAVASARI 892 10.2.1948
PETLAD VASANT PETLAD 784 28.2.1934
KRISHNANAGAR KRISHNANAGAR 1108 30.9.1965
ROON-KRISHNANAND ROON