M.P. & Rajasthan Federations

AJMER AJMER 340 13.3.1906
MAHARSHI ( ARVIND) ATRU 1443 25.7.1995
BHIND (CENTRE) BHIND C244 12.3.1980
SADHNA BHOPAL 933 11.9.1951
ANAND CHHATTARPUR 992 26.11.1956
CHURU CHURU 1401 8.9.1992
HINDI DEWAS 536 2.9.1916
GAROTH ( CENTRE) GAROTH 136 15.9.1951
GWALIOR GWALIOR 395 23.6.1909
INDORE INDORE 444 13.5.1912
BHRIGUKSHETRA JABBALPUR 833 17.1.1942
JAIPUR JAIPUR 845 16.7.1943
BESANT JODHPUR 280 21.8.1903
VISHWESHWAR JODHPUR 1425 7.12.1993
BANDHU KOTA 1117 6.3.1967
PADMAVATI PANNA 885 13.12.1946
VIVEKPARISHAD PILANI 1429 26.2.1994
RAIPUR THEOSOPHICAL RAIPUR 1384 21.1.1991
ANNIE BESANT RAIPUR 1463 20.10.1997
TATIVANDH RAIPUR 1464 21.3.1998
VEDANTA RATLAM 737 2.4.1927
SHARDA REWA 1011 17.11.1958
SAGER SAGAR 1217 13.7.1974
SARDA SATNA 1420 28.9.1993
NAV CHETNA TIKAMGARH 1179 18.12.1971
UDAIPUR UDAIPUR 337 26.6.1905
VIKRAM UJJAIN 554 11.11.1915
SHANTI JODHPUR 105 14.11.1961
TATVA SABHA PILANI 915 21.7.1950
USHA KIRAN UDAIPUR 1093 29.9.1964